• Rozlúčka s predškolákmi

     • Svätou omšou o 15.00hod. sme sa v piatok 21.6.rozlúčili s našimi predškolákmi.

      Deti si na sv. omšu priniesli školské tašky, ktoré im požehnal Don Peter Bučány. Po prečítaní evanjelia triedne pani učiteľky odovzdali predškolákom medailón Panny Márie Pomocnice a knihu s hlbokým posolstvom "Magdaléna a pes z knižnice".

      Po skončení sv. omše sa deti s rodičmi a zamestnancami MŠ mamy Margity presunuli do farskej záhrady, kde ich čakalo bohaté občerstvenie a príjemná atmosféra sprevádzaná vzájomnými rozhovoromi.

     • Tanečná gymnastika

     • Tanečná gymnastka Tereza Šaranová, ktorá zastupuje našu krajinu aj na medzinárodných súťažiach v tanečnej gymnastike prišla 21.6.predstaviť našim deťom svoje športové umenie.

      Predviedla deťom náčinia s ktorými cvičí aj jednotlivé cviky, ktoré deti sprevádzali spontánnym potleskom.

      Nakoniec si deti mohli vyskúšať jednotlivé náčinia aj manipuláciu s nimi.

     • Slovenské zvyky

     • Folkloristi manželia Prekalovi nám prišli tematicky sprítomniť slovenské zvyky a tradície predstavením kroja a folklórnym tancom. Deti sa učili tanečné kroky a zvládli jednoduchý rytmický tanček. Veľmi sa im to páčilo. Po tanci si mali možnosť pochutnať na našich špecialitách - syrových korbáčikoch a pareničkách.

      Bol to veľmi užitočný a zároveň príjemne strávený čas. deti sa niečo nové naučili a zároveň zabavili.

      Milí Prekaloví, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúce. 

     • MDD

     • Dnešnú oslavu MDD deti strávili s pesničkárom Mirom Jilom v telocvični, kvôli nepriazni počasia.

      Deťom však radosť z pohybu a zábava nechýbala.  Pod vedením Mira Jila si deti mohli zaspievať, zacvičiť, zbaviť sa Lepichňapa, vyrábať dunajské vlny, zajazdiť si na bicykli či premeniť sa na zaujímavú sochu.

      Nechýbal melón a darček od Mira Jila v podobe autorovej knihy s venovaním.

      Na záver každé dieťa dostalo v triede darček od vedenia Materskej Školy.

       MDD.

     • Galéria

     • V piatok 17.5. sme s deťmi navštívili Slovenskú národnu galériu v ktorej deťom pracovníci galérie predstavili zaujímavý a kreatívny program s názvom Tvary v dlani. deti si mohli vyskúšať ako tuhne sádra v dlani ako sa mení jej tvar a konzistencia a obdivovať tvar ktorý z odliatku sadry v dlani vznikol.

      V druhej časti deti spoznávali aké tvary boli typické pre obdobie baroka ktorého význam slova prezrádza nepravidelný tvar perly.

      Návšteva galérie

     • Aktualizačné vzdelávanie

     • V sobotu 11.5. sa pani učiteľky z materskej Školy Mamy Margity a Cirkevnej materskej Śkoly Márie Mazzarelovej stretli na aktualizačnom vzdelávaní.

      Lektorka aktualizačného vzdelávania Mgr. Mária Kozelková PhD. nás sprevádzala tvorbou kazuistiky dieťaťa.

      Spoločne sme sa pri vytváraní kazuistiky obohoatili o vzájomné skúsenosti, ako lepšie pracovať s deťmi a vytvárať im pripravené prostredie vzhľadom na ich potreby.

       

     • Stavba rieky

     • Pani Materňáková pomocou názornej ukážky deťom predstavila ako funguje riečným systém. Deti si mohli vytvoriť rieku a pozorovať vodných živočíchov.

     • Vypúšťanie motýľov

     •  Počas troch týždňov mohli deti v pozorovacom stanovišti sledovať vývinové štádia motýľa od vajíčka až po dospelého jedinca.

       Za priaznivého počasia sme motýle vypustili z prenosnej sieťky do voľnej prírody. Deti vypúšťanie motýľov pozorne sledovali a povzbudzovali tie motýle, ktoré sa báli vyletieť.

     • Minizoo

     • 19.4. v piatok Minizoo predstavilo deťom z našej MŠ vodných živočíchov.

      Deti mohli naživo vidieť mloka, korytnačku, vretenicu aj malého Skokana. Oboznámili sa s tým, kde vodné živočíchy žijú a ako sa máme k nim správať vo voľnej prírode.

     • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

     • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/25

       

         Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní ( ďalej len “školský zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava po prerokovaní podmienok prijímania na predprimárne vzdelávanie so zriadovateľom materskej školy informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať

       

      v dňoch 2. – 16. mája 2024

       

      elektronicky cez web stránku materskej školy (msmamymargity.sk).

       

         Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zákonný zástupca doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na webovej stránke msmamymargity.sk)

      • osobne 2. 5. 2024 v čase 10 – 12h alebo 7. 5. 2024 v čase 15 – 17h alebo
      • zaslaním na adresu materskej školy

       

         Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom zákonného zástupcu), formu organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 28 ods. 2 a vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast; toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, ako aj všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí vzdelávaných v materskej škole. Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk od 15. apríla 2024.

       

         Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

         Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

       

      Do materskej školy bude prednostne prijaté:

      • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho

      vzdelávania (na základe Informovaného súhlasu s pokračovaním plnenia povinného

      predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej

      školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast

      a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),

      • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (za podmienok voľnej kapacity materskej školy), ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,
      • dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa §59b školského zákona, ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,
      • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu, ktorí k 1. septembru 2024 dovŕšia 3 roky.

       

      Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté

       

      • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
      • dieťa, ktorého rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,

       

      Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne bez ohľadu na termín a poradie priajtia žiadosti.

       

         Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30. júna 2024.

       

      * ak dieťa navštevuje inú materskú školu, je potrebné riaditeľke materskej školy  podať žiadoť o prijatie prestupom. Tieto budú prijaté v prípade voľnej kapacity materskej školy.

       

      Od 2.5.2024 do 16.5.2024 prosím vyplňte elektronickú žiadosť o prijatie tu: http://register

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Deti zo škôlky Mamy Margity koncom marca navštívili knižnicu na Trnávke. Pani knihovníčka deťom ukázala niekoľko zaujímavých kníh. Jednou z nich bola kniha o zvieratách. Keď sme do nej nazreli, nebola to len taká obyčajná kniha. Táto vedela prehrávať zvuky zvierat ,ktoré žujú aj v iných kútoch sveta.

    • Interaktívne čítanie
     • Interaktívne čítanie

     • Pani Mimi predstavila deťom počas interaktívneho čítania rodinu pána Losa, ktorá veľmi rada po večeroch čítala knihy. Počas čítania pili horúcu čokoládu a túlili sa k sebe v teplom peliešku.

       Ako to pokračovalo keď prečítali všetky knihy, ktoré mali doma a ako nadchli pre čítanie všetkých obyvateľov lesa sa môžete dozvedieť aj z knihy, ktorú pre vás vyrobili vaše deti.

      Kniha má názov Knižnica pána Losa. Bude k nahliadnutiu na stolíku pred vchodom do MŠ.

      Chceli by sme vás pekne poprosiť aby ste ku knihe pristupovali s úctou. Je to práca všetkých detí. Pracovali na nej s veľkým zanietením a radosťou.

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Rozdielnymi ponožkami, ktoré sme si obuli, sme vyjadrili podporu jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. Každý z nás je osobnosť, každý z nás je neopakovateľný a niečím výnimočný… V tento deň sme sa s deťmi rozprávali o potrebách pomoci a ako deti s Downovým syndrómom podporiť. Pripravili sme si pre nich zaujímavé aktivity, ktoré im priblížili, aké úsilie musia ľudia s celoživotnou hypotóniou vynaložiť pri úplne bežných činnostiach. Navliekali koráliky, listovali v knižkách, pracovali s kartičkami či kreslili obrázok v hrubých zimných rukaviciach alebo chodili po elipse a preskakovali prekážky vo veľkých topánkach. Deti si tento deň užili a opäť sa dozvedeli niečo nové.