• Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

     • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/25

       

         Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní ( ďalej len “školský zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava po prerokovaní podmienok prijímania na predprimárne vzdelávanie so zriadovateľom materskej školy informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať

       

      v dňoch 2. – 16. mája 2024

       

      elektronicky cez web stránku materskej školy (msmamymargity.sk).

       

         Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zákonný zástupca doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na webovej stránke msmamymargity.sk)

      • osobne 2. 5. 2024 v čase 10 – 12h alebo 7. 5. 2024 v čase 15 – 17h alebo
      • zaslaním na adresu materskej školy

       

         Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom zákonného zástupcu), formu organizácie výchovy a vzdelávania podľa § 28 ods. 2 a vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast; toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, ako aj všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí vzdelávaných v materskej škole. Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk od 15. apríla 2024.

       

         Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

         Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

       

      Do materskej školy bude prednostne prijaté:

      • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho

      vzdelávania (na základe Informovaného súhlasu s pokračovaním plnenia povinného

      predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej

      školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast

      a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),

      • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (za podmienok voľnej kapacity materskej školy), ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,
      • dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa §59b školského zákona, ak ešte nenavštevuje inú materskú školu*,
      • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu, ktorí k 1. septembru 2024 dovŕšia 3 roky.

       

      Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté

       

      • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
      • dieťa, ktorého rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,

       

      Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne bez ohľadu na termín a poradie priajtia žiadosti.

       

         Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30. júna 2024.

       

      * ak dieťa navštevuje inú materskú školu, je potrebné riaditeľke materskej školy  podať žiadoť o prijatie prestupom. Tieto budú prijaté v prípade voľnej kapacity materskej školy.

       

      Od 2.5.2024 do 16.5.2024 prosím vyplňte elektronickú žiadosť o prijatie tu: http://register

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Deti zo škôlky Mamy Margity koncom marca navštívili knižnicu na Trnávke. Pani knihovníčka deťom ukázala niekoľko zaujímavých kníh. Jednou z nich bola kniha o zvieratách. Keď sme do nej nazreli, nebola to len taká obyčajná kniha. Táto vedela prehrávať zvuky zvierat ,ktoré žujú aj v iných kútoch sveta.