• MiniZoo

     • V piatok 26.11. do našej škôlky zavítalo MiniZoo s malými zvieratkami. 

      Zopár si môžete pozrieť alebo pripomenúť s deťmi.

     • Divadlo O lenivom lišiakovi

     • 23.11. našu škôlku navštívil Martin Žák s divadelným predstavením "O lenivom lišiakovi", ktorý zistil, že lenivosť sa v živote vôbec nevypláca

      Deťom sa divadielko veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie strenutie s Martinom Žákom.

       

       

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Milión detí sa modlí ruženec.

      Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

     • Brigáda triedy Nezábudiek

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Brigáda triedy Nezábudiek.

      Rodičia a deti z triedy Nezábudiek sa stretli v piatok 8.10.poobede na triednej brigáde. Spoločne vyupratovali domček na ihrisku a vypleli trávu na betónovej dlažbe v areáli MŠ. Po brigáde si pochutnali na výborných koláčikoch od mamičiek detí a chutnom domácom guľáši .

     • Brigáda triedy Zvončekov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Brigáda triedy Zvončekov.

      Rodičia a deti z triedy Zvončekov sa v septembrovú sobotu stretli a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, ošmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám!

     • Rozlúčková sv. omša s predškolákmi

     • Dňa 23.7. o 10:00 sa spolu s deťmi zúčastníme na sv. omši, pri ktorej sa rozlúčime s predškolákmi. 

      Pri tejto svätej omši príjmu požehnanie deti (predškoláci) a požehnané budú ich školské tašky, prípadne peračníky.

     • Naši predškoláci navštívili knižnicu

     • 15.-17. júna predškoláci zo všetkých troch tried navštívili knižnicu na Trnávke. V knižnici nás privítala pani knihovníčka, ktorá pripravila pre deti zaujímavý program, počas ktorého sa deti dozvedeli mnoho informácií o knihách a knižnici. Deti mali možnosť prejsť sa po knižnici a prelistovať si knihy, ktoré sa im páčili.

     • Deň detí

     • V utorok 1.6. sme s deťmi oslávili ich sviatok Deň detí. Deti sa zúčastnili vedomostných súťaží, zaskákali si na skákacom hrade a zabavili sa na koncerte Mira Jila.

      Viac fotiek nájdete vo fotogalérií.

     • Zapojili sme sa do aktivity "Motýlia záhrada"

     • V predošlých týždňoch mali deti v škôlke možnosť pozorovať jedinečnú premenu z húsenice na motýľa. Sledovali rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle pozorovali, kŕmili, zaznamenávali štádiá premeny a nakoniec sme ich vypustili do prírody.

      Viac fotiek nájdete vo fotogalérií. :-)

     • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

     •    Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 438/2020 Z. z. a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa budú prijímať

       

      v dňoch 3. – 14. mája 2021

       

      elektronicky cez web stránku materskej školy (msmamymargity.sk).

       

         Vyplnenú a podpísanú prihlášku musí zákonný zástupca doručiť aj osobne počas konzultačných hodín (utorok 10 – 12h) alebo zaslaním žiadosti (poštou) na adresu materskej školy spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na web stránke msmamymargity.sk).

       

         Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom zákonného zástupcu). Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk

       

         Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží dodatočne vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, (v prípade nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude Vaše dieťa prijaté len na adaptačný alebo diagnostický pobyt).

       

         Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 15.júna 2021.

       

       

      Do materskej školy bude prednostne prijaté:

      • dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
      • dieťa, ktorému bol dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
      • dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky,
      • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu.

       

      Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté

       

      • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
      • dieťa z katolíckych rodín a dieťa, ktorého rodičiasú hlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
      • dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách,
      • dieťa zamestnancov Rodinného centra Mamy Margity.
     • Ponožková výzva :-)

     • Aj tento rok sme sa s deťmi zapojili do "Ponožkovej výzvy". Každoročne sa 21. marec spája so Svetovým dňom Downovho sydrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. 

      Tento rok, tento deň vyšiel na nedeľu, a tak sa do tejto aktivity zapojili celé rodiny. 

      Viac info nájdete na: www.ponozkovavyzva.sk

      Viac fotiek nájdete vo fotogalérií. :-)

     • Prevádzka mš od 8. marca 2021

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA 2. MARCA 2021,

       A ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA MŠ ZO DŇA 4. MARCA 2021

       

      OD 8. MARCA 2021

       

      BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DETI, KTORÝCH RODIČIA POTREBUJÚ UMIESTNIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ.

      ODPORÚČAME RODIČOM, ABY PRI SVOJOM ROZHODOVANÍ UMIESTNIŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STAROSTLIVO ZVÁŽILI SVOJU SITUÁCIU AJ VZHĽADOM K AKTUÁLNEMU VÝVINU PANDÉMIE.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

      • Prednostne budú do materskej školy prijímané deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
      • Vyplnené čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a kópia negatívneho covid testu sprevádzajúceho zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 dní.
      • Zdravotný stav dieťaťa nesmie vykazovať príznaky žiadneho ochorenia. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu dlhšie ako 3 dni (vrátane víkendu).

       

      Všetky tlačivá čestných prehlásení nájdete na web stránke materskej školy.

      https://msmamymargity.sk/a/tlaciva?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MA%3D%3D

       

       

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do piatku 5. marca 2021 do 14h nahlásili Váš záväzný záujem na mail skolkamamy@gmail.comLen prihlásené deti budú následne nahlásené na stravu a budú môcť byť v pondelok 8. marca 2021 prijaté do materskej školy.

      Na základe Vášho záujmu a na základe našich možností bude prispôsobená prevádzka materskej školy.

       

       

     • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky"

     • Milé deti, tento týždeň sa môžete zapojiť do aktivít s názvom „Dopravné prostriedky“

      1. Vypočujte si pieseň o dopravných prostriedkoch. Môžete sa ju aj naučiť. https://www.youtube.com/watch?v=T8T-qdXTr1A&fbclid=IwAR2JNGmqy8b-V7ttt4MGliAs88uRU54XtRHquFc84OiZ-zKWpACvYBtYEiw

      2. Aké dopravné prostriedky poznáte? Kam sa nimi môžeme dopraviť? Vidíme dopravné prostriedky len na ceste, alebo ich môžeme vidieť aj inde? (koľajnice, voda, vzduch,..) Aby ste si to zopakovali, precvičili a možno sa niečo nové aj naučili, vyplňte si tento pracovný list. (jednoduchsie.jpg, zlozitejsie.jpg)

      3. Naučte sa básničku o semafore.

           „Semafor sa múdro tvári,
              červeno a žlto žiari.
               Niekedy je zelený,
               lebo sa mu nelení.
           Na červenú zastaviť sa,
            na žltú zas pripraviť sa.
            Na zelenú zrýchliť krok,
         môžeš prejsť na druhý bok.

      4. Skúste si vyrobiť semafor, podľa toho čo doma máte. Napríklad z farebného papiera, krepového papiera, z papierovej rolky, alebo si ho namaľujte. Posielame vám pár námetov (semafor1.jpg, semafor2.jpg, semafor3.jpg, semafor4.jpg)

      5. Precvičte si hlavičky a uhádnite, aký dopravný prostriedok sa v hádankách skrýva. Pomôcť vám môžu aj obrázky vedľa textu. (hadanky-dopravne_prostriedky.jpg)

     • Prevádzka mš zatiaľ NEZMENENÁ

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      Nakoľko minister školstva SR nevydal rozhodnutie o obmedzení prevádzky materských škôl, bude Materská škola Mamy Margity.

      NAĎALEJ DO ROZHODNUTIA MŠ SR

      V PREVÁDZKE

      PODĽA PODMIENOK, KTORÉ BOLI URČENÉ ROZHODNUTÍM ZRIAĎOVATEĽA ZO DŇA  6. 2. 2021.  MATERSKÚ ŠKOLU MôŽU NAĎALEJ NAVŠTEVOVAŤ DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA PRACUJÚ A ZÁROVEŇ ASPOŇ JEDEN Z NICH PRACUJE V KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE ALEBO ICH POVAHA PRÁCE IM JU NEDOVOĽUJE VYKONÁVAŤ Z DOMU, ALEBO OBAJA RODIČIA PRACUJÚ  Z DOMU.

     • OBMEDZENIE PREVÁDZKY

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      Podľa nariadenia vlády SR 

      OD 3.3.2021

      BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ IBA DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA MUSIA PREZENČNE CHODIŤ DO PRÁCE - POVAHA ICH PRÁCE SI VYŽADUJE PRÍTOMNOSŤ NA PRACOVISKU A MAJÚ O TOM POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do mš:

      ·      Potvrdenie od zamestnávateľa (odovzdajú obaja rodičia)

      ·      Negatívny covid test sprevádzajúceho zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 dní

      ·      Zdravotný stav dieťaťa nesmie vykazovať príznaky žiadneho ochorenia

       

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do 7.30h dňa 3.3.2021 nahlásili Váš záväzný záujem na skolkamamy@gmail.com.

      Len tieto deti budú následne nahlásené na stravu a budú môcť byť prijaté do mš.

       

      Keďže doteraz nebolo zverejnené rozhodnutie ministra školstva, opierame sa o príspevok ministra na stránke MŠ SR:

      https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/

     • Návrhy na aktivity "Hráme sa s papierom"

     • Milé deti, tento týždeň sme si pre Vás znova pripravili pár aktivitiek, ktoré si môžete skúsiť urobiť aj z domu. 

      1.Nájdite doma predmety/hračky, ktoré majú tvar gule/kocky. A rozdelte ich do dvoch skupín podľa tvaru. Vybrané predmety/hračky jednoducho opíšte. (napr. z čoho sú vyrobené, na čo slúžia, z akého sú materiálu,...)

      2.Vyrobte si záložku do knihy z papiera.

      • Papier vystrihnite do tvaru ceruzky
      • Navrchu spravte dierku a uviažte stužku
      • Záložku ozdobte podľa vlastnej fantázie (malovaním, kreslením, lepením,..)
      • Vložte si záložku do svojej obľúbenej knihy

      3.Poskladajte si z farebného papiera zajačika. Pracujte podľa návodu vo videu.     https://www.pinterest.ca/pin/5136987064843719/

      4.Rozcvičte si jazýček a naučte sa básničku o zajkovi.

      „Zavialo hniezda.

      Zamrzla hviezda.

      Zavialo klziská,

      Zajacom fúziská.

      Po fúzoch sa skĺza,

      Zľadovelá slza....

      Och –

      Zajko zostal v závejoch.“


      5.Poproste rodičov, aby vám prečítali nejakú rozprávku. Porozprávajte sa o nej a nakreslite k nej obrázok.

     • Návrhy na aktivity "Lesné zvieratá"

     • Milé deti, milí rodičia, posielame Vám návrhy na aktivity, ktorými sa môžete inšpirovať a skúsiť si ich aj doma. Tento týždeň máme tému „Zimná krajina, zvieratá v zime a starostlivosť o ne.“

      1. Pozrite si prezentáciu o zvieratách (Zvierata_v_zime_(1).ppt), v ktorej nájdete veľa zaujímavých informácií o zvieratkách, ale aj veľa reálnych obrázkov. Pokúste sa zvieratá na obrázkoch čo najviac opísať (aké je to zviera veľké, kde sa nachádza, čím je pokryté jeho telo, koľko má končatín,...).

      2. Prečítajte si hádanky a skúste uhádnuť o aké zvieratko ide. (hadanky.jpg)

      3. Naučte sa básničku:

      „Hľadí zajac vzad i vpred,

      Jeho chyžky zrazu niet.

      Len na chvíľu vyšiel von,

      Zasypal sneh celý dom.

      Začal plakať medzi tým,

      Z kopy snehu stúpa dym.

      -Tam je náš dom-zajko rečie,

      -už mi mamka buchty pečie.“

       

      4. V pracovnom liste Vám cestičky ukážu, ktorá stopa komu patrí. Ku stope nakreslite rovnakú značku, aká je pri zvieratku. Zvieratká na obrázku pomenujte. (PL_-_stopy.jpg)

      5. Na obrázku si popozeraj rôzne stopy lesných zvierat. (stopy_zvierat(1).jpg) Keď pôjdete von, skúste si všimnúť svoje stopy. :-) 

     • OBMEDZENIE PREVÁDZKY

     • V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou šírenia ochorenia COVID – 19, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 5.1.2021 bude Materská škola Mamy Margity v dňoch od 11.1 do 15.1.2021  v obmedzenej prevádzke.

      MŠ príjme počas obmedzenej prevádzky len deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od 18.1.2021 bude prevádzka MŠ obnovená, pokiaľ to epidemiologická situácia a odporúčanie MŠVVaŠ SR dovolí.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus.