• OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/24


       Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať


    v dňoch 2. – 12. mája 2023


       Vyplnenú a podpísanú prihlášku musí zákonný zástupca aj doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na web stránke msmamymargity.sk)

    • osobne 4. 5. 2023 v čase 15 – 17h alebo 10. 5. 2023 v čase 10 – 12h alebo
    • zaslaním žiadosti do materskej školy.


       Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom dieťaťa). Tlačivo žiadosti je zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk.


       Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.


       Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30.júna 2023.


    Do materskej školy bude prednostne prijaté:

    • dieťa, ktoré dovŕšili piaty rok veku a budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie (za podmienok voľnej kapacity materskej školy),
    • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania (na základe Informovaného súhlasu s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
    • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu, ktorí však k 1. septembru 2023 dovŕšia 3 roky,
    • dieťa, ktoré dovŕši 3 roky k 1. septembru 2023,
    • dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách.

    Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školybude prijaté

    • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
    • dieťa z katolíckych rodín a dieťa, ktorého rodičiasú hlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom.


    Od 2.5.2023 do 12.5.2023 prosím vyplňte elektronickú žiadosť o prijatie tu: http://register

    potvrdenie_od_pediatra.pdf