• O materskej škole

   • Naším zámerom je podporovať tvorivosť, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, aby boli pripravené nielen na primárne vzdelávanie, ale aj život v kolektíve a v spoločnosti, aby boli schopné vytvárať spoločenské hodnoty.

    Výchova sleduje víziu, ktorou má byť „čestný občan štátu a dobrý kresťan“. V don Boscovej pedagogike víťazí úcta k človeku, k jeho veľkosti a krehkosti, k jeho dôstojnosti Božieho dieťaťa. Výchova preventívnou metódou sa snaží predchádzať zlu a dôveruje v dobro prítomné v srdci každej ľudskej bytosti. Formuje svedomie dieťaťa a učí ho voliť si dobro a odmietať zlo.

    Ďalším inšpiratívnym systémom výchovy pri práci s deťmi je pedagogika Marie Montessori. Je v nej rozpracovaná nielen teória rozvoja dieťaťa, ale aj konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v tejto koncepcií je podporovať prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa, priateľský a rešpektujúci vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

   • Priestory a vybavenie tried
   • Priestory MŠ plne vyhovujú najrôznejším skupinovým i individuálnym činnostiam detí. Nachádzajú sa na 2. poschodí budovy Rodinného centra.

    MŠ je trojtriedna s celodennou starostlivosťou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Každá trieda má svoju šatňu a umyváreň. Detský nábytok v triedach, zdravotné hygienické zariadenie (umyvárne, toalety) i vybavenie pre odpočinok detí (ležadlá). Vedľa budovy Rodinného centra, je oplotený areál a dostatok zelenej plochy. Na tejto ploche má MŠ detské ihrisko s voľnou trávnatou plochou pre pohybové hry detí s preliezačkami.

   • Prevádzka MŠ počas COVID 19
   • Prevádzkový čas materskej školy: 7:00 – 17:00h.
    V tomto čase budú otvorené všetky triedy (tzv. zberné triedy nebudú), aby sa zabránilo
    stretávaniu sa detí v interiéri mš. 

    Schádzanie detí: 7.00 – 8.30h
    Rozchádzanie detí: podľa jednotlivých tried v čase 12.30 – 14.00h alebo 15.00 – 17.00h.
    Rozchádzania novoprijatých detí je od 2. 9. – 17. 9. 2021 po obede (upresní triedny učiteľ
    podľa času stravovania v jednotlivých triedach).

    Do mš môžu byť umiestnené len deti, ktoré nevykazujú známky ochorenia, a ktoré nemajú
    nariadenú karanténu.

   • Organizácia a vekové zloženie tried
   • V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.

    1. trieda: 3 – 6 ročné deti
    2. trieda: 3 – 6 ročné deti
    3. trieda: 3 – 6 ročné deti

   • Obmedzenie prevádzky MŠ
   • Jeden piatok v mesiaci je MŠ z dôvodu profesíjneho rozvoja pedagogických zamestnancov otvorená v čase od 7:00 do 12:30.

    Rozchádzanie detí je v čase 12:30 - 13:00

    Zoznam vzdelávacích piatkov v školskom roku 2021/2022: 17.september, 15.október, 26.november, 22.december, 21.január, 18.február, 18.marec,  13.máj, 17.jún