• V školskom roku 2023/2024 bola na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy stanovená na sumu: 

     100,- eur/mesiac  (predškoláci 60,- eur/mesiac)  celodenná trieda 

     70,- eur/mesiac  (predškoláci 30,- eur/mesiac)  trieda 7:00 - 14:00 h .

      

     Číslo účtu:
     SK07 0900 0000 0051 3375 6402

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vždy aktuálny mesiac do 7. dňa v mesiaci.