• Návšteva Františkánskeho kostola
     • Návšteva Františkánskeho kostola

     • V piatok 9.6. sme navštívili najstarší chrám v Bratislave, kostol zvestovania Pána - františkánsky kostol.

      Deti  obdivovali Výstavu skla v Jánovej kaplnke a tiež si mohli prezrieť celoročnú expozíciu betlehemov v krížovej chodbe františkánskeho kostola pri príležitosti osemstého výročia prvých jasličiek v Gecciu.

    • Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ
     • Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ

     • Pán Obložinský, ktorý vyučuje na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, deťom predstavil prácu vysokoškolského pedagóga. Spolu so svojim synom Adamkom predviedli deťom výrobu octanového roztoku.

       Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ

    • Minizoo
     • Minizoo

     • Do našej škôlky zavítalo Minizoo s vodnými živočíchmi. Deti sa oboznámili s novými poznatkami o vretenici, žabe, mlokovi a koritnačke. Niektoré zvieratká si mohli aj pohladkať.

       

    • Medáreň
     • Medáreň

     • Deti mohli pozorovať život včielok priamo v prenosnom úli. Videli v ňom včielky robotnice, trúdov aj malé larvičky.

      Pán včelár deťom predstavil špeciálne oblečenie včelára, ktoré používa pri práci so včielkami. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých a nových vecí o užitočnosti včielok.

    • Kanisterapia
     • Kanisterapia

     • Počas kanisterapie sa deti oboznámili s tým ako sa majú správať k cudziemu psíkovi. Pozorovali spôsob komunikácie psíka s okolím a tiež ako psík reaguje na pokyny dospelého.

    • Compost story
     • Compost story

     • Vo štvrtok 13.4. bábkoherci z Divadla FI predviedli deťom bábkové predstavenie Compost story, v ktorom humorným spôsobom predstavili deťom,aká je v živote dôležitá trpezlivosť.

     • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA  

     •    Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať

       

      v dňoch 2. – 12. mája 2023

       

                                         elektronicky cez web stránku materskej školy (msmamymargity.sk).

       

         Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zákonný zástupca doručiť spolu s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu (tlačivo nájdete na webovej stránke msmamymargity.sk)

      • osobne 4. 5. 2023 v čase 15 – 17h alebo 10. 5. 2023 v čase 10 – 12h alebo
      • zaslaním na adresu materskej školy alebo do elektronickej schránky školy.

         Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ak nie je totožná s trvalým bydliskom zákonného zástupcu). Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke materskej školy msmamymargity.sk

         Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

         Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30. júna 2023.

       

      Do materskej školy bude prednostne prijaté:

      • dieťa, ktoré dovŕšili piaty rok veku a budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie (za podmienok voľnej kapacity materskej školy),
      • dieťa, ktorému riaditeľ školy rozhodol o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania (na základe Informovaného súhlasu s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy spolu so súhlasným odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
      • súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu, ktorí však k 1. septembru 2023 dovŕšia 3 roky,
      • dieťa, ktoré dovŕši 3 roky k 1. septembru 2023,
      • dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách.

      Podmienky prijatia schválené pedagogickou radou: v prípade, ak počet záujemcov bude vyšší, ako umožňuje kapacita materskej školy, bude prijaté

      • dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky (bez plienok, cumľa, pije z pohára, vie sa samostatne najesť lyžicou a používa samostatne WC, vie si samostatne obliecť základné časti odevu, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
      • dieťa z katolíckych rodín a dieťa, ktorého rodičiasú hlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom.
    • Svetový deň Downovho syndrómu
     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marca sme oslávili Svetový deň Downovho syndrómu. Uvedomili sem si, že každý jeden z nás je výnimočný a jedinečný. Jakubko nás obdaroval náramkami priateľstva a doma vyrobenými upečenými srdiečkami. Jakubko ďakujeme za teba, za radosť a lásku, ktorou nás každý deň ondarovávaš.