Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v mš

    • Od septembra školského roka 2019/2020 bola na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí stanovená na sumu 80,- eur/mesiac (predškoláci 65,60 eur/mesiac).

     Suma:
     80,00 eur/mesiac (predškoláci 65,60 eur/mesiac)

     Číslo účtu:
     SK07 0900 0000 0051 3375 6402

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol, ktorý vám bol zaslaný e-mailom pred začiatkom školského roku 2019/2020

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.