• Od októbra školského roka 2021/2022 bola na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole stanovená na sumu: 

     90,- eur/mesiac   celodenná trieda

     70,- eur/mesiac    poldenná trieda (7:00 - 14:00 h) .

      

     Číslo účtu:
     SK07 0900 0000 0051 3375 6402

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.